Bài học tiếng Anh về chủ đề Holiday time (Phần 2)

Bài học tiếng Anh về chủ đề Holiday time (Phần 2)

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:41PM

Tiếp tục làm quen với dạng bài tập mô tả với bài học tiếng Anh về chủ đề Holiday time nhé các em. Dựa vào phần 1 hãy mô tả các bức tranh ở dưới.

1. Write the words and phrases below in the correct place.

Bài học tiếng Anh về chủ đề Holiday time (Phần 2)
2. Use the words in exercises above to describe the photos. Which of the places would you like to visit? Why? Essay about 100  words.
 
Tham khảo video:


   
                                           The Canary Islands Islands                       The Swiss Alps                                                      
Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất