IES Academic English - Học tiếng Anh qua bài học chủ đề thành phố

IES Academic English - Học tiếng Anh qua bài học chủ đề thành phố

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:48PM

Học tiếng Anh qua các chủ đề quen thuộc với cuộc sống của chúng ta sẽ giúp các học viên hình thành phản xạ và tạo hội thoại giao tiếp một cách dễ dàng hơn. Bài tập này thuộc chủ đề thành phố - một trong những chủ đề quen thuộc với cuộc sống, các bạn áp dụng học từ vựng và tìm hiểu cách sử dụng từ vựng tiếng Anh vào phần văn viết theo bài tập dưới đây nghen.

Học tiếng Anh qua bài học chủ đề thành phố ies education

I. Listen and fill in the blanks


1.  Indoor
2.  Surrounded by
3.  Tower
4.   Architecture
5.   Symbol
6.   Design
7.   Constructed

8. Capital
9. S
hape
10. Plan
11. Unique
12. Skyscrapers
13. Residents

Học tiếng Anh qua bài học chủ đề thành phố ies education

 
Bài nghe điền từ còn thiếu
 
Học viên xem đáp án bài nghe Tại đây!

2. Learn new words

 

Unique (adi): being the only one of its kind (độc nhất)

Construct (v): to build (xây dựng)

Capital (n): the most important city of a country (thủ đô)

Surround (v): to be all around something (bao quanh)

Architecture (n): the art and study of designing buildings (kiến trúc)

Skyscraper (n): a very tall building in a city (nhà chọc trời)

Shape (n): the form of the outer edges or surfaces of something (hình dạng)

Học tiếng Anh qua bài học chủ đề thành phố ies education

Tower (n): a tall narrow building or part of a building, especially of a church or castle (tháp)

Symbol (n): a person, an object, an event, etc. that represents a more general quality or situation (biểu tượng)

Design (n): to decide how something will look, work, etc., especially by drawing plans or making models (thiết kế)

Plan (n): something that you intend to do or achieve (kế hoạch)

Indoor (adj): located, done or used inside a building (trong nhà)

Resident (n): a person who lives in a particular place or who has their home there (cư dân).

#Học tiếng Anh

IES Education

Tham khảo thêm: IES Juniors - Luyện nghe từ vựng tiếng Anh và hoàn thành bài tập liên quan

Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất