IES Juniors - Học ngữ pháp tiếng Anh với bài tập cho sẵn

IES Juniors - Học ngữ pháp tiếng Anh với bài tập cho sẵn

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:48PM

Một bài học với nội dung về Carla và Lorena. Các bạn học viên có thể luyện đọc, học từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh từ bài học này của IES. 


IES Juniors - Học ngữ pháp tiếng Anh với bài tập với bài tập cho sẵn

Reading


Carla and Lorena are nine years old. They're twins. They're Brazillian. They're from São Paulo. They're from the same in lots of ways. But they're different in lots of way, too.

Carla: is loud. She's got lots of friends. She's always talking. She is silly, too!.
 
Lorena: Lorena is quiet. She's got two good friends, but she's often with her sister, Carla.

Both: Carla and Lorena are both clever. And they are czary  about technology. They're always building and making new things. These twins are best friends!.

 
IES Juniors - Học ngữ pháp tiếng Anh với bài tập với bài tập cho sẵn - nội dung bài đọc

Vocabulary 

Clever: thông minh

Different: khác nhau

Same: giống nhau

Loud: ồn ào

Quiet: im lặng

Silly: ngớ ngẩn

Crazy about: say mê cái gì….

IES Juniors - Học ngữ pháp tiếng Anh với bài tập với bài tập cho sẵn - từ vựng tiếng Anh trong bài

1. Read and write


a. Lorena is not loud. She’s ……………….

b. Carla is not quiet. She’s ……………..

c. The twins are …………. One is loud, one is quiet.

d. Lorena and Carla are …………technology.

e. Lorena and Carla look the …………….

Những từ gợi ý điền vào phần 1:  Crazy about         different                     loud                quiet               same  

2. Circle the correct answer


a. Carla and Lorena are eight/nine/ten years old.

b. Carla and Lorena are cousins/ friends/ twins.

c. They’re Canadian/ American/Brazilian.

d. Carla is always talking/ sleeping/ chatting.

e. Lorena has got two/ three/four friends.

Đáp án học viên xem Tại đây! 

Bài viết tham khảo:  IES Juniors - Học tiếng Anh về chủ đề cách chỉ đường trong thị trấn

IES Education

Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất