IES Primary - Hoàn thiện bài tập và học từ vựng tiếng Anh

IES Primary - Hoàn thiện bài tập và học từ vựng tiếng Anh

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:48PM

Học từ vựng tiếng Anh và hoàn thiện bài tập dành cho học viên cấp IES Primary - Tiếng Anh tiểu học. Các học viên ôn luyện bài tập cùng IES nghen.


IES Primary - Hoàn thiện bài tập và học từ vựng tiếng Anh


Reading


Mum: Look, Jimena! Pencils and pens. Are they on your list?

Jimena: Yes, they are.

Mum: And a ruler?

Jimena: It isn’t on my list. Look! A rubber.

Mum: Is it on your list?

Jimena: No, it isn’t.

Mum: What else is on your list?

Jimena: Paper. And a school bag.

Mum: Ok. Here’s paper. Are books on your list?

Jimena: No, Mum. The books are at school.

Dựa vào bài đọc các học viên hãy

1. Viết ra những vật có trong danh sách của Jimena

Write Jimena’s list.

- Pencils.

……………….

……………….

……………….

2. Viết ra ba vật không có trong danh sách của Jimena

What three items aren’t on Jimena’s list?

……………….

……………….

……………….

IES Primary - Hoàn thiện bài tập và học từ vựng tiếng Anh 1
Học từ vựng Tiếng Anh trong bài hội thoại giữa Mum và Jimena

3. Viết các câu hỏi có trong bài đọc.

Write the questions that you see in the text.

- Are they on your list?

- Is…………………..?

- What…………………..?

- Are ……………………?

Đáp án cho 3 phần bài tập học viên xem Tại đây!

Tham khảo thêm: IES Primary - Học từ vựng tiếng Anh và áp dụng vào bài tập

IES Education

Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất