6 IDIOM THẦN KỲ GIÚP NÂNG BAND ĐIỂM DỄ NHƯ ĂN KẸO

6 IDIOM THẦN KỲ GIÚP NÂNG BAND ĐIỂM DỄ NHƯ ĂN KẸO

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:49PM

 

Idiom là một trong những yếu tố giúp bạn tăng điểm ở phần thi viết lẫn phần thi nói. Bên dưới là 6 idiom thông dụng bạn có thể dùng trong nhiều trường hợp khác nhau.


IDIOM

EXAMPLEAt all costs – Bằng mọi giá


Ex: My dream is to become a successful businessman and I will work hard for it at all costs.

Ước mơ của tôi là trở thành một doanh nhân thành đạt, và tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ bằng bất cứ giá nào vì nó.
 Be out of your depth – Trong tình thế khó xử


Ex: I’m used to teach General English but I was out of my depth when I had to teach Academic English

Tôi từng dạy tiếng Anh thông thường nhưng tôi đã gặp khó khăn khi dạy tiếng Anh học thuật.
 
Explore all avenues – Dự tính nhiều trường hợp để tránh gây hậu quả xấu


Ex: We need to explore all avenues before doing something that is not very safe to a great number of people in order to minimize unfavourable consequences.

Chúng ta cần phải dự tính tất cả trường hợp trước khi làm điều mạo hiểm ảnh hưởng đến nhiều người, mục đích nhằm giảm tối đa các hậu quả không lường trước.
 


Let’s face it – Hãy đối mặt với sự thật


Ex: Let’s face it. You won’t be able to achieve 7.0 IELTS if you do not work hard.

Hãy đối mặt sự thật đi. Bạn không thể nào đạt 7.0 IELTS nếu không học thật chăm.
 


Behind the times – Lỗi thời


Ex: My friend never likes using mart phone. She’s so behind the times.

Bạn tôi không bao giờ thích dùng smart phone. Cổ thiệt lỗi thời.

 


Put yourself in somebody’s shoes – Đặt mình vào vị trí người khác

Ex: If you put yourself in my shoes you would understand why I made that decision.

Nếu bạn đặt mình vào vị trí của tôi bạn sẽ hiểu tại sao tôi lại quyết định như vậy. 
Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất