BỔ SUNG KIẾN THỨC TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ MỪNG NGÀY SINH NHẬT BÁC

BỔ SUNG KIẾN THỨC TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ MỪNG NGÀY SINH NHẬT BÁC

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:46PM

Người Việt Nam luôn tự hào khi có một vị lãnh tụ vĩ đại, người đã dày công giành lại độc lập cho đất nước chúng ta - Chủ tịch nước Hồ Chí Minh. Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Bác ra đời, hãy bổ sung thêm kiến thức từ vựng tiếng Anh chủ đề Mừng ngày sinh nhật Bác.

bổ sung kiến thức từ vựng tiếng anh chủ đề mừng sinh nhật bác

Brave /breɪv/: Anh hùng, gan dạ, can đảm, dũng cảm
Careful /ˈkeəfʊl/: Cẩn thận

Friendly /ˈfrɛndli/: Thân thiện.

Generous /ˈʤɛnərəs/: Hào phóng, rộng lượng, khoang hồng
Hardworking /ˈhɑːdˌwɜːkɪŋ/: Chăm chỉ, siêng năng, cần cù
Kind /kaɪnd/: Tốt bụng

Polite /pəˈlaɪt/: Lịch sự

Smart /smɑːt/ = intelligent /ɪnˈtɛlɪʤənt/: Thông minh
Sociable /ˈsəʊʃəbl/: Hòa đồng, dễ gần, chan hòa, thích giao du, thích kết bạn
Soft /sɒft/: Dịu dàng, ôn hòa, không lòe loẹt, yếu đuối, ủy mị
Talented /ˈtæləntɪd/: Tài năng, có tài, có khiếu

bổ sung kiến thức từ vựng tiếng anh chủ đề mừng sinh nhật bác


Ambitious /æmˈbɪʃəs/: Có nhiều tham vọng, có nhiều khát vọng
Cautious /ˈkɔːʃəs/: Thận trọng, cẩn thận

Confident /ˈkɒnfɪdənt/: Tự tin, liều lĩnh, chắc chắn
Serious /ˈsɪərɪəs/: Đứng đắn, nghiêm trang, nghiêm nghị, nghiêm túc
Creative /kri(ː)ˈeɪtɪv/: Sáng tạo
Dependable /dɪˈpɛndəbl/: Đáng tin cậy, có thể tin được, có căn cứ
Enthusiastic /ɪnˌθjuːzɪˈæstɪk/: Hăng hái, nhiệt tình, say mê

Observant /əbˈzɜːvənt/: Hay quan sát, tinh mắt, tinh ý
Optimistic /ˌɒptɪˈmɪstɪk/: Lạc quan, yêu đời
Rational /ˈræʃənl/: Có chừng mực, có lý trí, vừa phải
Sincere /sɪnˈsɪə/: Thành thật, chân thành, không giả vờ
Understanding /ˌʌndəˈstændɪŋ/: hiểu biết, am hiểu
Wise /waɪz/: Thông thái uyên bác, khôn ngoan
Clever /ˈklɛvə/: Khéo léo, thông minh, tài giỏi
Tacful  /tăkt'fəl/: Lịch thiệp, khéo léo

Honest /ˈɒnɪst/: trung thực, thật thà
Loyal /ˈlɔɪəl/: Trung thành, chân thành
Patient /ˈpeɪʃənt/: Kiên nhẫn, nhẫn nại, bền chí
Open-minded /ˈəʊpən-ˈmaɪndɪd/: Khoáng đạt, cởi mở

bổ sung kiến thức từ vựng tiếng anh chủ đề mừng sinh nhật bác

Hãy cùng thực hiện ước vọng của Bác “sánh vai với các cường quốc năm châu” bằng việc bổ sung kiến thức với từ vựng chủ đề mừng ngày sinh nhật Bác nhé!

IES Education

Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất