Phân biệt danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Phân biệt danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Ngày: 26/10/2023 lúc 14:02PM

Trong ngữ pháp tiếng Anh, danh từ có thể được chia thành hai loại chính: danh từ đếm được (countable nouns) và danh từ không đếm được (uncountable nouns). Sự hiểu biết về sự khác biệt giữa chúng là quan trọng để sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích những khái niệm này và cung cấp ví dụ cụ thể để giúp bạn hiểu rõ hơn.

Danh từ đếm được (Countable Nouns)

Danh từ đếm được là những danh từ mà bạn có thể đếm cụ thể số lượng, ví dụ: "a cat" (một con mèo), "three books" (ba quyển sách), "five cars" (năm chiếc ô tô). Chúng ta có thể sử dụng các từ số, ví dụ như "a," "an," "one," "two," để đếm danh từ đếm được.

Danh từ không đếm được (Uncountable Nouns)

Danh từ không đếm được là những danh từ mà bạn không thể đếm cụ thể số lượng một cách dễ dàng. Chúng thường liên quan đến những khái niệm trừu tượng hoặc không thể đếm chính xác bằng con số, ví dụ: "water" (nước), "knowledge" (kiến thức), "money" (tiền). Để nói về danh từ không đếm được, chúng ta sử dụng "some" hoặc "a little," "a bit of," "a great deal of."

Sự khác biệt giữa danh từ đếm được và không đếm được

Sự khác biệt quan trọng giữa hai loại danh từ này là khả năng đếm. Với danh từ đếm được, chúng ta có thể nói "one cat," "two books," và "three cars," trong khi với danh từ không đếm được, việc sử dụng "one water," "two knowledges," hoặc "three moneys" không hợp lý.

Cách sử dụng "a," "an," và "some" với danh từ đếm được và không đếm được

 • Với danh từ đếm được, bạn có thể sử dụng "a" hoặc "an" để chỉ một cái (ví dụ: "a cat," "an apple").

 • Với danh từ không đếm được, chúng ta thường sử dụng "some" để chỉ một lượng không xác định (ví dụ: "some water," "some knowledge").

Ví dụ về danh từ đếm được và không đếm được

 • Danh từ đếm được:

  • She has two cats and three dogs.

  • I bought an interesting book yesterday.

  • There are five chairs in the room.

 • Danh từ không đếm được:

  • Please pour me some water.

  • He has a lot of knowledge about history.

  • Can you give me some advice on this matter?

Kết luận

Sự hiểu biết về sự khác biệt giữa danh từ đếm được và không đếm được là quan trọng trong việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách chính xác. Điều này giúp bạn xây dựng câu trả lời đúng cho câu hỏi "danh từ đếm được và không đếm được" và tránh sai sót ngữ pháp. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này và cách áp dụng chúng trong việc sử dụng tiếng Anh

IESC
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất